Szkoła Podstawowa Białośliwie - DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
09-02-2023 13:36
Nawigacja
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
KADRA PEDAGOGICZNA
WYCHOWAWCY KLAS
DOKUMENTY SZKOLNE
ZARZĄDZENIA DYREKTORA
KALENDARIUM SZKOLNE
BEZPIECZNA SZKOŁA
GODZINY LEKCYJNE
PLAN LEKCJI I KONSULTACJI
ZAJĘCIA DODATKOWE
RADA RODZICÓW
PRZYWOZY I ODWOZY
PATRON SZKOŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
LOGOPEDA
ŚWIETLICA SZKOLNA
PIELĘGNIARKA SZKOLNA
STOŁÓWKA SZKOLNA
UBEZPIECZENIE
PROMOCJA ZDROWIA
SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI
GMINA BIAŁOŚLIWIE
OGŁOSZENIA-PRZETARGI
HALA SPORTOWA
REKRUTACJA DO SZKÓŁ
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
KSZTAŁCENIE ZDALNE
STYPENDIA
SZCZEPIENIA COVID-19
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
RODO - INFORMACJE
Wydarzenie
Medalion z herbem
100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu .

Data publikacji strony internetowej: 2017-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-02. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Coblewski, bialosliwieszp@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 2875019. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. W budynku znajduje się łącznie 10 wejść (schody) spośród których: liczba wejść którymi mogą wchodzić uczniowie – 5, liczba wejść na kartę objętych kontrolą videodomofonu – 1 (główne wejście), liczba wejść z podjazdem dla wózków inwalidzkich – 2. Przy wejściu głównym, w zakresie zamontowanego videodomofonu, znajduje się system wizyjny i dźwiękowy, dzięki któremu po zgłoszeniu pracownik sekretariatu lub inna osoba może również podejść do drzwi i wspomóc osobę niepełnosprawną.
  2. Obiekt posiada 3 kondygnacje pozbawione możliwości przemieszczania się windą. Wszystkie drzwi wejściowe, schody (posiadają spoczniki) oraz korytarze spełniają normy szerokości.
  3. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Parking z oznakowanymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły, po drugiej stronie ulicy.
  5. Wstęp z psem asystującym jest dozwolony po uprzednim okazaniu dokumentu, że jest to pies asystujący.
  6. W szkole zatrudniony jest pracownik (nauczyciel-bibliotekarz) posiadający umiejętność posługiwania się językiem migowym w stopniu podstawowym.
  7. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

PLAN ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Plan działania na rzecz zapewnienia poprawy dostępności (107 KB, pdf)

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
DZIENNIK ELEKTRONICZNY - LIBRUS
Kuratorium
Ministerstwo
OKE Poznań
CDN - Piła
PPP Piła - Wyrzysk